Loading...

Algemene voorwaarden

Hieronder vind u de algemene voorwaarden van Studio Lamberts. Klik HIER voor de volledige PDF versie.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Jean Lamberts: de ontwerper, zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63584425 inclusief al haar handelsnamen, tevens zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

b. Opdrachtgever: de wederpartij van Jean Lamberts die opdracht heeft gegeven aan c.q. een overeenkomst heeft gesloten met Jean Lamberts, zijnde een natuurlijke persoon of rechtspersoon die (mede) handelt in de uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf;  Hieronder tevens begrepen de Reseller, zijnde een natuurlijke persoon of rechtspersoon die (mede) handelt in de uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf, die op basis van een met Jean Lamberts gesloten resellerovereenkomst tegen betaling onder zijn eigen naam aan zijn eigen klanten goederen en/of diensten van Jean Lamberts verkoopt en/of levert.

c. Overeenkomst: de door de Opdrachtgever aan Jean Lamberts verstrekte opdracht c.q. de door partijen gesloten overeenkomst, waaronder een abonnement tevens wordt begrepen.


Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes, alle door Jean Lamberts gesloten overeenkomsten, aanvullende en/of vervolgopdrachten, geleverde goederen, verrichtte diensten en alle overige door Jean Lamberts verrichtte handelingen.


2. Door ondertekening van een overeenkomst met Jean Lamberts, het accepteren van een door Jean Lamberts gestuurde offerte, het elektronisch indienen van een opdracht en/of het orderformulier, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden, dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat en dat deze algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.


3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk gezamenlijk door Jean Lamberts en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.


4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Jean Lamberts en Opdrachtgever zullen direct na de vernietiging van de betreffende bepaling met elkaar in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.5. Toepasselijkheid van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde inkoop- of andere (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk en ondubbelzinnig van de hand gewezen. 


Artikel 3 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Jean Lamberts gesloten overeenkomsten.

2. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Jean Lamberts een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Jean Lamberts eerst nadat deze schriftelijk door Jean Lamberts zijn bevestigd.


4. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze Jean Lamberts wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Jean Lamberts, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.


Artikel 4 De uitvoering van de overeenkomst

1. Jean Lamberts zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Jean Lamberts de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Jean Lamberts mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

3. Een door Jean Lamberts opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient Jean Lamberts in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.


4. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Jean Lamberts.

5. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Jean Lamberts, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Jean Lamberts zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

6. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Jean Lamberts te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

Artikel 5 Inschakelen van derden

1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Jean Lamberts, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

2. Indien Jean Lamberts op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Jean Lamberts namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3. Indien bij de uitvoering van de opdracht Jean Lamberts volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risicogoederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

Artikel 6 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Jean Lamberts. Voor zo ver een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Jean Lamberts daartoe bevoegd.

2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Jean Lamberts te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Jean Lamberts openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Jean Lamberts tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Jean Lamberts, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Jean Lamberts jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 7 Gebruik en licentie

1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Jean Lamberts, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Jean Lamberts bekend te zijn gemaakt.

2. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Jean Lamberts niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Jean Lamberts recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Jean Lamberts een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

3. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen: a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is; b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

4. Jean Lamberts heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 8 Honorarium en bijkomende kosten

1. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Jean Lamberts voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

2. Indien Jean Lamberts door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Jean Lamberts gehanteerde honorariumtarieven.

3. Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Jean Lamberts na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door Jean Lamberts te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 Betaling

1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Jean Lamberts nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Jean Lamberts gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

2. Jean Lamberts heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

3. De opdrachtgever verricht de aan Jean Lamberts verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Jean Lamberts heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten

Artikel 10 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst met opdrachtnemer opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

2. Indien de overeenkomst door Jean Lamberts wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Jean Lamberts redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

3. De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de vervulling van de opdracht die reeds door Jean Lamberts op zich zijn genomen, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

4. Zowel Jean Lamberts als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft Jean Lamberts het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

5. In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Jean Lamberts zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat Jean Lamberts ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Jean Lamberts vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

6. Wanneer de werkzaamheden van Jean Lamberts bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 11 Garanties en vrijwaringen

1. Jean Lamberts garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

2. De opdrachtgever vrijwaart Jean Lamberts of door Jean Lamberts bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

3. De opdrachtgever vrijwaart Jean Lamberts voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Jean Lamberts is niet aansprakelijk voor:

a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 4.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.

f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

2. Jean Lamberts is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

3. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Jean Lamberts of de bedrijfsleiding van Jean Lamberts –ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van Jean Lamberts voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door Jean Lamberts gemaakte kosten voor inschakeling van derden.

4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

5. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Jean Lamberts niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Artikel 13 Overige bepalingen

1. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Artikel 14 Rechtskeuze en Forumkeuze

1. Op de overeenkomst tussen Jean Lamberts en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Jean Lamberts en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Jean Lamberts is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Jean Lamberts.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.